زیردسته های بست

درباره ی دسته بندی

بست لوله یا نگهدارنده لوله نوعی محافظ برای لوله های معلق یا برای لوله های افقی و عمودی که در مجاورت سطح قرار دارند، محسوب می شود.