زیردسته های سیستم اطفا حریق

درباره ی دسته بندی

تجهیزات آتش نشانی به وسایلی گفته می شود که آتش نشانان در عملیات اطفا حریق و امداد رسانی از آنها استفاده کرده و عملیات امداد و اطفای حریق را انجام می دهند.